အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလွပေသာ အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

အေရွ႕ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

အေရွ႕ဘက္မွ အနည္းငယ္ ယူထားသည့္ဆံပင္ကို ႏွစ္ဘက္ခြဲပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

ႏွစ္ဘက္ခြဲထားသည့္ ဆံပင္ကို လိမ္ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူူၿပီ ထပ္လိမ္ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

ေဘးတြင္ က်န္ေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ယူပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

ေဘးမွယူထားသည့္ ဆံပင္မ်ားအားလံုးကိုစုၿပီး လိမ္ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

စုၿပီးလိမ္ထားသည့္ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚကိုျပန္ေခြၿပီ ဆံထံုးလုပ္ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

ပန္းပြင့္ေလးႏွင့္ အလွဆင္ပါ။
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး
အလိမ္ပံု ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး

Leave A Reply