သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

0

အမ်ိဳးသမီးႀကီး မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ တို႔အတြက္ ဆံထံုးပံုစံသစ္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႔ျမွင့္ ခ်ည္ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

စုခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႕ ကြင္းအ၀ိုင္းထည္႔ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ကြင္း၀ိုင္းအေပၚမွ ဆံပင္အားလံုးကို ျဖန္႔ခ်ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ျဖန္႔ခ်ေသာ ဆံပင္ေပၚမွ သားေရကြင္းပတ္လိုက္ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ေအာက္မွ ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို ေနာက္သို႔ပို႔ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ေနာက္ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယူ၍ ဆံထံုး၏ေဘးသို႔ပို႔ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ဆံထံုး၏ေဘးဘက္ရွိ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိဆံပင္ကို ဆံထံုးေဘးသို႔ပို႔၍ ခြကလစ္တြယ္ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး

သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး
သစ္ရြက္ပံုစံဆံထံုး