ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲ သြားလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး မိိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏႈိင္ေသာ ဆံထံုးပံုဆံေလးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ ကြင္းပတ္ကို အသံုးျပဳပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေခါင္းစည္းကြင္း ကို ေခါင္းေပၚတြင္ ပတ္(စြတ္) ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲ ၍အလယ္တြင္သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သားေရကြင္း ႏွင္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလမ္ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးပို္င္းခြဲ ထားေသာ အထဲမွ ညာဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိပ္၍ဆံထံုးေပၚတြင္ရစ္ေခြပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဘယ္ဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးပို္င္းခြဲ ထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးကို ဆံထံုးအေပၚမွရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး