ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲ ႏွင့္ ဆရာမ မ်ားအတြက္ လွပၿပီး၊ အျမင္ဆန္းက်ယ္မည္႔ ေနာက္တြဲဖန္စီ ဆံထံုးေလး ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကို ခ်န္လွပ္္၍ အေနာက္မွဆံပင္ ကို ခ်ည္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

အေနာက္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံု ပတ္ေခြပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ဆံထံုးပံု ကိုခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူၿပီး ဆံုထံုအေပၚမွ ပတ္ေခြပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ အျခမ္းမွပတ္ေခြလာေသာ ဆံပင္အား ကလစ္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းအလိပ္လုပ္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

လိပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပန္းပံုစံျပဳလုပ္၍ ဆံထံုး၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး

ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုး