ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ႀကိဳးခ်ည္ပံုဆံထံုးေလးကို စတိုင္က်လွပေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ျဖန္႔ခ်ထားေသာ ဆံပင္၏ အေပၚတစ္လႊာကိုယူပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

အေပၚတစ္လႊာ ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ညာမွဘယ္သို႔ ပို႔ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ညာမွဘယ္သို႔ ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွေအာက္သို႔ ထည့္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

အေပၚမွေအာက္သို႔ ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ထပ္ယူပါ
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ညာမွဘယ္သို႔ ပို႔ထားေသာ္ဆံပင္ကို အေပၚမွေအာက္သို႔ ထည့္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္ မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ ျပန္ခြဲပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ညာဘက္ကိုလိမ္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီ ညာမွဘယ္သို႔ ပို႔ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ညာမွဘယ္သို႔ ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွေအာက္သို႔ ျပန္ပတ္ၿပီ ထံုးပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ဆံပင္၏ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ဆံပင္ကို ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး

ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံထံုး