ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာ မမ၊ ေဒၚေဒၚတုိ႔အတြက္ အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြမ်ားသြားလွ်င္ စိတ္မညစ္ရေအာင္ ေက်ာ့ရွင္းလွပေသာ ေနာက္တဲြအေဖာင္းဆံထုံး ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေရွ႕ပုိင္းကုိ အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္တြင္စုစည္းပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

အေပၚပုိင္းဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးတစ္ခ်က္က်စ္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိထပ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူၿပီး ထည့္က်စ္သြားပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုန္သြားလွ်င္ သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွးကုိ အၿမီွးပုိင္း ဆုံးသသည္အထိ ဆက္က်စ္ၿပီး သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ သားေရကြင္းျဖင့္ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေခါက္တုပ္ခ်ည္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အလယ္ဆံပင္ကုိ ဟပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ေခါက္တုပ္ဆံပင္ကုိ ထည့္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

အေရွ႕ဘက္တြင္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ေနာက္ဘက္ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ထည့္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ဟေနေသာ ဆံပင္ကုိ စုၿပီး အလယ္တြင္ကလစ္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး

ေနာက္တြဲအေဖာင္းဆံထုံး