ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

0

ေရွ႕က်ေသာ ဆံထံုးပံုစံကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထံုးဖြဲ႔ လိုေသာ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ မ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚအလႊာမွ ဆံပင္အနည္း ငယ္ယူပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

အနည္းငယ္ယူ ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ကြင္း၀ိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ ဆံပင္ကို လိပ္ထည္႔ပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ဆံပင္လိပ္ထားေသာ ဆံထံုးပံု ကို ခြကလစ္ ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္း ငယ္ယူၿပီး ဆံထံုးကို ပတ္ေခြပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ ယူၿပီး ဆံထံုးကိုပတ္ေခြပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ပံုတြင္ျပ ထားသည္႔ အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ပတ္ေခြလာေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ

ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ
ေရွ႕ေခတ္ဆံထံုးပံုစံ