ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

0

ဘီးကုတ္ကုတ္ထားၿပီး အေနာက္ဆံပင္ကုိလိတ္သြင္းထားေသာ ပုံစံေလးအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရၿပီး ဂါ၀န္၊ စကတ္တုိ႔၀တ္ၿပီး အျပင္ထြက္လွ်င္ အမ်ားသူငါ ေငးၾကည့္ခ်င္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္ပုံစံ

ပုံတြင္ျပထားသည့္ေခါင္းပတ္ကုိ အသုံးျပဳပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေခါင္းေပၚတြင္ပတ္(စြတ္)ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ကြင္းျပဳတ္မထြက္ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ခဏတြယ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ
b

အလယ္ပုိင္းမွစ၍ ဆံပင္ကုိ ယူပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ေခါင္းပတ္ကုိ အနည္းငယ္ဟၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္တုိင္း လိတ္သြင္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

လိတ္သြင္းထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသုိ႔ကလစ္တြယ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းယူပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ေခါင္းပတ္ကုိ အနည္းငယ္ဟၿပီး လိတ္သြင္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

လိတ္သြင္းထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသုိ႔ ကလစ္တြယ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ဘယ္ညာ အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဘက္က်န္ေနပါမည္။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔လိမ္သြားပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ေနာက္သုိ႔လိမ္လာေသာ ဆံပင္ကုိ ေခါင္းပတ္ထဲသုိ႔လိတ္သြင္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

လိတ္သြင္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ကလစ္တြယ္ပါ။(*ညာဘက္ျခမ္းကုိ လည္းညာဘက္ျခမ္းအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။)
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ

ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္အလိတ္ပုံစံ