တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲ ႏွင့္ ဆရာမ မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေသာ တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံုထံုးပံုစံကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ အျခမ္းသို႔ ပို႔ျပီး ကလစ္တြယ္ပါ။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ဆံပင္အားလံုးကို စုေပါင္း၍ ယူပါ။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

ဆံပင္အားလံုးကို ညာဘက္အျခမ္းသို႔ လိပ္လာပါ။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

လိပ္ထား ဆံပင္ကို ခြကလစ္ ျဖင့္တြယ္ပါ။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

ေသသပ္ေသာ ဆံထံုးပံု ျပဳလုပ္ပါ။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ၽႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏႈိင္ပါသည္။
တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး

တစ္ဖက္လိပ္ အေပ်ာက္ဆံထံုး