၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

0

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြမ်ားသြားလွ်င္ အိမ္မွာပဲအလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေအာင္ က်က္သေရရွိလွပေသာ ဆံထုံးကုိ ယုယုမွဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ဘယ္ညာအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီယူၿပီး ေနာက္တြင္စည္းပါ။
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

ပထမပုိင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ စုခ်ည္ပါ။
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚသုိ႔လိတ္ၿပီး ပထမပုိင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ပုံတြင္ျပထား သည့္အတုိင္းထည့္ပါ။
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

ေက်ာက္ဆံထုိးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။ (*မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အလွဆင္ပစၥည္းကုိ သုံးႏုိင္ပါသည္။)
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး

၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး
၂မိနစ္ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ဆံထုံး