က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

0

Dinner,Party ပြဲသြားရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင္႔ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏႈိင္ေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကို အေနာက္သို႔လွန္ျပီ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရန္ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အေနာက္လွန္ျပီ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရန္ယူထားသည့္ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးစက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို ေအာက္ဆံပင္ကိုယူျပီက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚဆံပင္ျပန္ယူျပီက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး အဆံုးတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးလုပ္ရန္ အေပၚသို႔ ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။