ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

0

ဂါ၀န္၊ စကတ္ တုိ႔၀တ္ၿပီး အျပင္ထြက္လွ်င္ဆံပင္ကုိ မည္သည့္ပုံစံျပဳလုပ္သြားရ မည္ကုိ စဥ္းစားမရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္ပုံစံေလးကုိ ဖန္တီးေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္ဘက္တြင္ေဘးတေဇာင္းစည္းလုိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာႏွစ္ဖက္ခဲြပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

ဘယ္ညာတစ္ဖက္စီကုိ အလယ္မွသားေရကြင္းစည္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

ထပ္စည္းထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ဘယ္ဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး ညာဆံပင္ကုိ ညာဘက္ေနာက္သို႔ပုိ႔ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းႏွစ္ဖက္ကုိ ေနာက္မွေရွ႕သုိ႔ တပတ္ပတ္လုိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ

ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ
ခ်စ္စဖြယ္ဖဲျပားပုံစံ