က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

0

ဆံထုံးပုံစံအဆန္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ၁၀ေက်ာ္သက္ပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ ဆန္းဆန္းျပားျပားေလးနဲ႔ လူတုိင္းေငးၾကည့္ခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပး ထားပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

ေနာက္ရွိဆံပင္အားလံုးကို အေရွ႕သို႕လွန္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

လွန္ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးပိုင္္းခြဲၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးတစ္ခ်က္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

သုံးေခ်ာင္းထုိးထဲထည့္က်စ္ရန္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္း ထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ထည့္က်စ္လုိက္ပါ။ (*ဖြတ္ၿမီွးက်စ္တာကုိ ဆုိလုိပါသည္)
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

သုံးေခ်ာင္းထုိးထဲထည့္က်စ္ရန္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္း ထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ထည့္က်စ္လုိက္ပါ။ (*ဖြတ္ၿမီွးက်စ္တာကုိ ဆုိလုိပါသည္)
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္းဆက္လက္က်စ္သြားပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

အေရွ႕ပုိင္းအနည္းငယ္စည္းထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ အေနာက္မွ က်စ္လာေသာ ဆံပင္တုိ႔ကုိ ေပါင္းၿပီး စုစည္းလုိက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

ကြင္း၀ုိင္းကုိ အသုံးျပဳ၍ ဆံထုံံးပုံစံျပဳလုပ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

ကြင္း၀ုိင္းထဲသုိ႔စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိထည့္ၿပီး ကြင္း၀ုိင္းေပၚတြင္ဆံပင္မ်ားကုိ ျဖန္႔ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

ျဖန္႔ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသုိ႔ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

ျပန္႔ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ ဘယ္မွညာသုိ႔တျဖည္းျဖည္းလိတ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

အလိတ္လိတ္ၿပီးသည့္ေနရာကိုကလစ္ထုိးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံထုံး