အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္အလိမ္ပံုစံဆံထံုးေလး ကိုဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူးၿပီး လွပဆန္းသစ္ ေသာ ပံုစံျဖင့္ စတို္င္က်လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆံပင္အားလံုးက ိုအေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်ပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ စုစည္းပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဘက္ခြဲပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

ႏွစ္ဘက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းကိုလိမ္ပါမည္။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပို႔ပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွေအာက္သို႔ ျပန္ေခြပတ္ပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

အလိမ္ထံုးထားေသာ ဆံထံုး၏အလယ္တြင္ ေက်ာက္ဆံထိုးေလးနဲ႔ အလွဆင္ေပးပါ။
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး

အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ပံုစံဖန္စီဆံထံုး