အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

0

ေက်ာင္းသူ၊ ရံုးသူမ်ားအတြက္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ အေနာက္တိုင္းပံုစံက်စ္ဆံၿမွီးေလး ဖန္တီ္းေပးထားပါတယ္။ စတိုင္က်လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆံပင္ေဘးႏွစ္ဘက္ကုိခ်န္လွပ္၍ေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္ကုိစည္းပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံ ၿမီွးက်စ္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအေနာက္အလယ္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

က်စ္ဆံၿမွီးေအာက္ရွိဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူၿပီး အလိမ္လုပ္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း က်စ္ဆံၿမီွးအေနာက္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

အနည္းငယ္ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍လိမ္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

အၿမွီးပုိင္းဆုံးသည့္္ေနရာတြင္ ကလစ္ထုိးပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းျပဳလုပ္သြားသည့္အတုိင္း ညာဘက္ျခမ္းကုိလုပ္ေဆာင္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။ (*အဆင့္-၈ တြင္ကလစ္မထုိးခ်င္သူမ်ား ဘယ္ညာေပါင္းၿပီး သားေရကြင္းစည္းႏုိင္ပါသည္။)
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။

အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။
အေနာက္တိုင္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္း။