ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ေဘာင္းဘီ ႏွင့္ စကတ္ တုိ႔၀တ္ဆင္ထားလည္း ဖန္စီဆံထုံးထုံးလုိက္လွ်င္ မိမိ၏အလွကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ျမင့္ျမင့္ေလးစုစည္းလုိက္ပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏၂ပုံ၁ပုံကုိ သားေရကြင္းထပ္စည္းပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏အေရွ႕ဘက္မွ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အေပါက္ေဖာက္ပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းကုိ အေပါက္ထဲမွ ေရွ႕ဘက္သုိ႔ဆဲြထုတ္ပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

ဆြဲထုတ္ထားေသာ ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ ဘယ္ဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ျခမ္းေနာက္ဘက္သုိ႔ပတ္ၿပီး ညာဆံပင္ကုိ ညာဘက္ျခမ္းေနာက္ဘက္သုိ႔ပတ္လုိက္ပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္၏အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ နားထင္နားကဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ဆဲြထုတ္ပါ။ (*ဘယ္ညာ ဆြဲထုတ္ပါ။)
ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး

ပူေဖာင္းဖန္စီဆံထုံး