ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

0

ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္တတ္ေသာပ်ိဳေမတို႔ႏွင့္ ဆံပင္စည္းျခင္းကိုႏွစ္သက္သူတို႔ အတြက္ရိုးရွင္းလွပေသာေဘးတေဇာင္း ဆံပင္စည္းနည္းကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္သို႔ၿဖန္႔ခ်ပါ။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ ကုိ အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

အနည္းယူထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဘက္ကို ညာမွဘယ္သို႔အလိမ္လုပ္ပါ။ (*ႏွစ္ပင္လိမ္ပံုစံၿပဳလုပ္သည္ကိုဆိုလိုသည္။)
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

သားေရကြင္းမသံုးဘဲ ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး လိမ္ထားေသာဆံပင္ ေပၚသို႔အၿမီွးပိုင္းဆံုးသည္ အထိပတ္ပါ။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

အၿမီွးပိုင္းဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုးပါ။
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း
ေဘးတေဇာင္းဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း