ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

0

ဆံပင္အရွည္ႏွင့္ ဆံပင္အလယ္အလတ္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူတို႔ႏွင့္ ဆံပင္ပုံအသစ္အဆန္းမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္းကုိ ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိေနာက္သုိ႔ျဖန္႔ခ်ၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးပုိင္းခဲြပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚပုိင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ထည့္ က်စ္ပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚပုိင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ထည့္ က်စ္ပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

ညာဘက္ဆံပင္အစပ္နားထိအနည္းငယ္စီယူၿပီး ထည့္က်စ္သြားပါ။ (*အစပ္နားေရာက္လွ်င္ ေရလႈိင္းပုံျဖစ္ေအာင္ အ၀ႈိက္ပုံက်စ္ပါ။)
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

က်စ္ဆံၿမွီးေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲ သုိ႔ ထည့္က်စ္ပါမည္။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္အစြန္ထိ၀ႈိက္၍က်စ္ပါ။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း

ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း
ေရလႈိင္းပုံဆံပင္က်စ္နည္း