အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးရန္ခက္ခဲေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ထံုးရ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဖန္စီပံုစံဆံထံုးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါရေစ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္လွပ္ျပီး ေနာက္သို႔ဆြဲ၍စုစည္းပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ ဘယ္မွညာ၊ ညာမွဘယ္ကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္းက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

က်စ္ဆံျမွီး ၏ အဆံုးတြင္သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါ ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

ဆံထံုးပံုေဖာ္ပစၥည္းထဲ သို႔ဆံပင္ကို ထည္႔၍ လိပ္ပါ ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

လိပ္ထားျပီးေသာ ဆံထံုးပံု ကို ပိုမို ခိုင္ခန္႔ေစရန္ ခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးျဖင့္ ဆံထံုးပၚကိုရစ္ျပီးခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းကို ဆံထံုး၏ ေဘးဘက္တြင္ပန္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္လြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထံုး