ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

0

အလုပ္ေနာက္က်ၿပီး ဆံပင္ကုိဘယ္လုိပုံစံျပဳလုပ္ရမည္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားမရ ေသာသူတုိ႔အတြက္ ၂မိနစ္အခ်ိန္ေပးရုံျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္လုိ႔ရေသာ ဖန္စီဆံထုံးကုိ ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွျဖတ္ၿပီး ပုံတြင္ျပထား သည့္အတုိင္း ခ်ည္လုိက္ပါ။ (*ဆံပင္ရွည္သူမ်ားထုံးလွ်င္ ပုိၿပီး လွပါမည္။)
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွျဖတ္ၿပီး ႀကိဳးခ်ည္သလုိ ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ (*ဆံပင္ရွည္သူမ်ားက ႀကိဳးထုံးမ်ားမ်ားခ်ည္ပါ)
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

ဆံပင္အၿမီွးပိုင္းကုိ အေပၚေထာင္ၿပီးအ၀ုိင္းပုံစံပတ္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာကုိ ကလစ္အရင္တြယ္ၿပီး က်န္လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိ ကလစ္တြယ္လိုပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး

ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး
ႀကိဳးခ်ည္ပုံစံ ဖန္စီဆံထုံး