ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

0

မဂၤလာပဲြေတြမွာ သတုိ႔သမီးအရံ၊ လက္စြပ္ဗန္းကုိင္၊ ပန္းကုိင္၊ ပန္းႀကဲ ေပးတဲ့ ပ်ဳိေမေတြအတြက္ အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ခရုလိပ္ဆံပင္ပုံစံ နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္ကုိ မနည္း မမ်ား ယူပါ။
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

အေနာက္ဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းလိတ္ သြင္းပါမည္။
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

ဆံပင္စေလးေတြမက်န္ခဲ့ေအာင္လိတ္ပါေနာ္။
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

အၿမီွးပုိင္းေလးကုိ သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ီပါ ၿပီးလွ်င္ ဦးေရပုိင္းက ဆံပင္ ႏွင့္ ထိေအာင္ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

အစပုိင္း အေဖာင္းေလးလုပ္ထားတဲ့ ေအာက္ကုိ အၿမီွးပုိင္းေလးကို သြင္းပါ။ ဆံပင္ေတြကုိ ဖြၿပီးသြင္းၾကည့္ေနာ္ ပ်ဳိေမတုိ႔။ ပုံမွာ ျပထားတဲ့ အတုိင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္ေနာ္။
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ

ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ
ဆံပင္အစပ္ေလးေတြကို လိတ္သြင္းထားတဲ့ ခရုလိပ္ ဆံပင္ပုံစံ