ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး ဆံပင္ရွည္လုိ႔ မထုံးတတ္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ ဆံထုံးပုံစံကုိ အလွဴ၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ားသြားလွ်င္ ထုံးလုိ႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီခ်န္ၿပီး က်န္ဆံပင္ကုိ ေနာက္တြင္ စုခ်ည္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ဆံပင္ရွည္လွ်င္ ရွည္သလုိ အပုိင္းေလးေတြပုိၿပီး ခဲြစည္းပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

အၿမွီးပုိင္းမွစၿပီး အေပၚသို႔တျဖည္းျဖည္းလိတ္တင္သြားပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ဘယ္ညာဆြဲၿပီး ကားလုိက္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ဆံထုံးအလယ္တည့္တည့္ ကုိ အရင္ကလစ္တြယ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေဘးႏွစ္ဖက္ကုိ ကလစ္တြယ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး ဆံထုံး၏ေအာက္ဘက္မွ အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည္ အထိပတ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္တြယ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ သုံးပုိင္းခဲြၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးကုိ ဆံထုံးအေပၚမွ စၿပီး အၿမီွးပို္င္း ဆုံးသည္အထိပတ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္တြယ္ပါ။
ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ

ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဆံထုံးပုံစံ