႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

0

အလွဴပဲြ၊ မဂၤလာပဲြမ်ားသြားလွ်င္ အလြယ္တကူထုံးလ႔ုိရေအာင္ ဆံပင္အလွဆင္ပစၥည္းေလးအသုံးျပဳၿပီး ဖန္စီဆံထုံးထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ကြင္းၾကားထဲသုိ႔ ဆံပင္အားလုံးကုိ သြင္းပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

ကြင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ ၃ပုံ၂ပုံေလာက္ထိဆဲြခ်ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

၃ပုံ၂ပုံထိဆဲြခ်ၿပီးေနာက္ ကြင္းကုိ အတြင္းဘက္သုိ႔လိတ္သြားပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

ဦးေရျပားႏွင့္ ကပ္သည္အထိလိတ္ၿပီးလွ်င္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကုိ ကုိင္၍ အေပၚသုိ႔ဆဲြတင္ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကုိ ဘယ္ညာတစ္ခ်က္လိမ္လုိက္ပါ။ (*ဖဲျပားေလးျဖစ္သြားပါမည္)
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး

႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး
႐ုိး႐ွင္းေသာယူပုံစံဖန္စီဆံထုံး