လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

0

အျပင္ထြက္လွ်င္ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ပုံစံလုပ္သြားရမွန္းမသိသျဖင့္ ဆံပင္ဖားလား ႀကီးခ်သြားရလုိ႔စိတ္ညစ္ေနရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူၿပီးကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာ ဖန္စီဆံထုံးကုိ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ နည္းနည္းျမင့္ျမင့္စည္းပါမည္။ (*သားေရကြင္းကုိ တစ္ခ်က္ခ်ည္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခ်က္တြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေခါက္ၿပီးခ်ည္ပါ။)
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ အထုံးကုိ ဘယ္ညာဆဲြကားလုိက္ပါ။
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ ဘယ္ညာလိမ္ပါမည္။
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ဆံထုံးကုိ ပတ္၍ေခြသြားပါ။
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာကို ကလစ္တြယ္ပါ။
လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး

လြယ္ကူေသာ ဖန္စီေဒါင္းဆံထုံး