သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

0

ေသသပ္လွပေသာ ဆံထုံးအမ်ားႀကီးထဲမွ ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရၿပီး ဆန္းသစ္လွပ ေသာ ဆံထုံးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ေသာ့ခတ္ဆံထုံးကုိ တစ္မူထူးျခားစြာျဖင့္ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားပါ တယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ပုိင္း အလယ္မွလက္ႏႈိက္ ၍ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္း အေပါက္ေဖာက္ပါ။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္ၿပီးအေပါက္ထဲသုိ႔ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း တစ္၀က္ေလာက္ထည့္ပါ။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

ဆံပင္တစ္၀က္ကုိထည့္ၿပီး က်န္ဆံပင္တစ္၀က္က အျပင္တြင္က်န္ေနပါမည္။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

က်န္ေနေသာ ဆံပင္တစ္၀က္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေအာက္ပုိင္းသုိ႔ ေခါက္သိမ္း လုိက္ပါမည္။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

ေအာက္ပုိင္းေခါက္သိမ္းထားေသာ ဘယ္ညာ ႏွစ္ဖက္ကုိ ကလစ္တြယ္ပါမည္။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

ေက်ာက္ဆံထုိးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္လုိက္ပါ။
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး

သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး
သပ္ရပ္လွပေသာ ေသာ့ခတ္ဆံထုံး