ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

0

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးကလုပ္ေနက်ျဖစ္ေပမယ့္ မတူညီတဲ့ပံုစံေလးကိုဖန္တီးခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြက္ ဖဲႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းကိုအသံုးျပဳသြားတာကို သတိထားၾကည့္၍ မတူညီတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ဖန္တီးၾကစို႔။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအတြက္ ဆံပင္အရွည္နဲ႔တူညီတဲ့ ဖဲႀကိဳးကိုကလစ္ေလးနဲ႔ထိုးလိုက္ပါ။
ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအတြက္ ဖဲႀကိဳးကိုဆံပင္ေအာက္ေျခတြင္ ထိုးပါ။
ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

ဖဲႀကိဳးကိုဆံပင္မ်ားနဲ႔ေရာေႏွာလိုက္ပါ။
ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။

ဖဲႀကိဳးကိုခ်ည္ထား၍ လြယ္ကူတဲ့ သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကိုက်စ္ပါမယ္။