လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး

0

ေက်ာင္းသူတို႔ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္း ဆံပင္ကုိ အျမန္ထုံးလုိေသာ သူတုိ႔အတြက္ ေခါင္းစည္းႀကိဳး၊ ကလစ္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားမလုိပဲ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ တူ တုိ႔ျဖင့္ ထုံးလုိ႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဘယ္ညာလိမ္လုိက္ပါ။
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာ၀ႈိက္ၿပီး အၿမီွးပုိင္းထိေရာက္ေအာင္ ေခြသြားပါ။
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး

ခဲတံကုိ ဆံပင္ေအာက္ေျခမွ ထုိးၿပီး ေခြထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွ ျဖတ္ကာ အေပၚသုိ႔ တြန္းတင္ၿပီး ေအာက္သုိ႔စုိက္ပါ။
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး
လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး

လြယ္ကူေသာ အစုိက္ဆံထုံး