ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ မိမိ၏ဆံပင္ကုိ ခ်စ္စဖြယ္ပုံစံျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူတုိ႔ အတြက္ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္းကုိ ထပ္မံ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူၿပီး သုံးပုိင္းခဲြပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

သုံးေခ်ာင္းထုိးတစ္ခ်က္က်စ္ပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

သုံးေခ်ာင္းထုိးဆံပင္၏ေအာက္ဘက္အတြင္းပုိင္း မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးထဲသုိ႔ထည့္က်စ္ပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

သုံးေခ်ာင္းထုိးဆံပင္၏ေအာက္ဘက္အတြင္းပုိင္း မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္က်စ္သြားပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

၅ခ်က္ေလာက္ယူက်စ္ၿပီးလွ်င္ က်န္ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး ၃ခ်က္ေလာက္ က်စ္ၿပီး သားေရကြင္းခ်ည္လုိက္ပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ ကုိေနာက္တြင္ေပါင္းခ်ည္ပါ။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။

ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။
ဆံပင္အေပၚပုိင္းအလွက်စ္နည္း။