ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ မိမိ၏ဆံပင္ကုိ ခ်စ္စဖြယ္ပုံစံျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူတုိ႔ အတြက္ မိမိ၏အလွကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ေအာင္ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္းကုိ ထပ္မံမိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ နည္းနည္းယူပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ ကုိ နည္းနည္းစီႏွစ္ေခ်ာင္းယူပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္သုံးေခ်ာင္းကုိ ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။

ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္းage-header”>4.သုံးေခ်ာင္းထုိး တစ္ခ်က္က်စ္ပါ။

ဆံပင္သုံးေခ်ာင္းကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ခ်က္က်စ္ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္နည္းနည္းထပ္ယူၿပီး ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္နည္းနည္းထပ္ယူၿပီး ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး ထဲသုိ႔ထည့္က်စ္ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ား အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး သုံးဆင့္ေလာက္ထပ္က်စ္လုိက္ပါ။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ေရသူမေလးရဲ႕ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း