အေၾကာျပတ္ျခင္း

0

အေၾကာျပတ္တယ္ဆိုတာ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္..
အေၾကာ္ျပတ္တယ္ဆိုတာဟာ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး!!!
ဒီလိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေၾကာျပတ္ျခင္းတတ္ျခင္းကို ဘယ္လိုမ်ိဳး သဘာ၀နည္းလမ္းနဲ႔
ကာကြယ္မလဲဆိုတာ Dolly က တင္ဆက္ေပးပါမယ္။