က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တဲြဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ကပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႔နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။