က်စ္ဆံၿမီွးအ၀ိုက္ဆံထုံး

0

ေလ့လာေနသူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးတင္ဆက္ ေပးထားလို႔ လိုက္ထုံးႀကည့္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္တြင္ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစုစည္းၿပီး ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

အဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

ပတ္ၿပီးထုံးလိုက္ပါ။

ဆံထုံးပုံေလးျဖစ္သြားပါမယ္ေနာ္။

အလွဆင္ပါ။