တစ္ဖက္အလွက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

အရမ္းကိုခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး စည္းရလြယ္ကူတဲ့ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္းကို ႀကိဳက္တယ္ဆို like & share လုပ္ေပးေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာအေပၚဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးအစြန္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ဖဲျပားေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။