ေအာက္ပန္းေခြဆံထံုး

0

လြယ္ကူတဲ့အတြက္ျပန္လုပ္ရလည္းအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚဆံပင္ေဖာင္းမည္။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အလယ္ပိုင္းကို ယူျပီးခဏဖယ္ထားပါ။

ေအာက္ပိုင္းဆံပင္အကုန္စုစည္းပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

အလည္ဖယ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုျဖည္ျပီးစည္းပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္း ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုစြပ္ျပီး အေပၚမွသားေရကြင္းျဖင့္စြပ္ပါ။

ဆံကိုေသခ်ာျပန္ျဖီးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို နွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စလံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုေခြပါ။

အလွဆင္ပါမယ္။