မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အဖြဆံပင္စည္းနည္း

0

ပြဲတက္ဆံပင္ပံုစံေလးကုိမွ မခက္ခဲပဲနဲ႔ လြယ္ကူတဲ႔ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အဖြစည္းနည္းကို Alice တင္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အကုန္စုျပီးစည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ပန္းကြင္းေလးယူေပးပါမယ္။

ေခါင္းေပၚသို႔ကပ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

နွစ္ခုခြဲေပးပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေပးပါ။

ဆြဲ၍ဖြေပးပါ။

ေခါင္းေပၚသို႔တင္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္၍ယူေပးရပါမယ္။

နွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းေလးလုပ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပဲလုပ္ေပးျပၤိး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။