ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။