သံႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလိုက္ၿပီးစည္းတဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔ ဆံပင္စည္းနည္းအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာ
ေသခ်ာေလးျပထားေပးတယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ပထမခ်ည္ထားေသာအစႏွင့္ပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္ခ်ည္ေပးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုအဆင့္ဆင့္ေအာက္အထိဆက္ခ်ည္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။