က်စ္ဆံျမွီးအယွက္ဆံထံုး

0

အရမ္းလြယ္ကူလို႔ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ကာဆံထံုးထံုးမည္။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ပါ။

ေရွ ့ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္ယူကာက်စ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္း က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေတြကိုခဏဖယ္ထားပါ။

ခ်ထားေသာဆံပင္အကုန္ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ျပီးယူပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။