ဆံထိုးသံုးၿပီးႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ရေအာင္

0

ခ်စ္ေလးတို႔ကႀကိဳက္တယ္ဆိုလည္း like & share ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစက်စ္ပါ။

ဆံထိုးကိုယူပါ။

ဆံထိုးကိုစည္းထားေသာအေပၚတြင္ထိုးလိုက္ပါ။

က်န္ဆံပင္္ကုိႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ခြဲလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆံထိုးေပၚတင္လိုက္ပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ေဘးအစြန္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။