အလွဴပြဲတက္ဆံထံုး

0

လိုက္ၿပီးထံုးဖြဲ႔တဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္ကလို႔ ထံုုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲေပးပါ။

ပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုလိပ္တင္ေပးပါ။

စည္းထားေသာအေပၚတြင္ကပ္၍ေခြတင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။