က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

Dolly အခုစည္းျပထားတဲ့ဆံပင္စည္းနည္းေလးက အရမ္းကိုလိုက္လုပ္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့အတြက္စည္းၾကည့္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍အေနာက္တြင္သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍အဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။