ဖဲႀကိဳးဆံထံုး

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ျပန္လုပ္လို႔ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ဆံပင္အထပ္ထပ္စည္းမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္တစ္၀က္ကိုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဟပါ။

လွန္ခ်ပါ။

ေအာက္ကိုလည္းနွစ္ဆင့္ထပ္စည္းကာလွန္ခ်ပါ။

တစ္ေခါင္းလံုးစည္းကာလွန္ခ်ပါ။

ဖြပါ။

ေခြပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တဲ႔ဆံပင္ေတြကိုေခြျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဖဲႀကိဳးကိုယူပါမယ္။

လွလွေလးခ်ည္ပါမယ္။