က်စ္ဆံၿမွီးအေခြဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။