က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္ဆံထုံး

0

ေလ့လာေနသူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးတင္ဆက္ ေပးထားလို႔ လိုက္ထုံးႀကည့္ေနာ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းပါ။

ဆံထုံးေလးလုပ္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္၀က္ကို ထပ္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အေပၚတစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါမယ္။