ေနာက္အျမင့္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလး နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာေလးျပထားေပးလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။

ေရွ႕ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ဆံခံလုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

တစ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံေပၚကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုုးပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ပထမဆံထုံးေပၚသို႔ ယူပါ။

ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။