ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ေခါက္ဆံထံုး

0

ခ်စ္တို႔ကလည္းႀကိဳက္တယ္ဆို Like & Share လုပ္ေပးၿပီး Video ေလးကို၀င္ၾကည့္သြားဖို႔မေမ့ရဘူးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူ၍အေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲကိုက်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆဲြထုတ္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဖက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဖက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းကိုလိပ္ထည့္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။