ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္အလွစည္းနည္း

0

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အဆင့္ဆင့္က်စ္နည္းကို ၀င္ၾကည့္ၿပီးႀကိဳက္တယ္ဆို like & share ေတြ
အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကိုင္၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

အလွဆင္ပါမယ္။