မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထိုး ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လွေနေစဖို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔
အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါ။

ဆံထိုးသုံးၿပီး ဆံထံုးလုပ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို တစ္၀က္စုစည္းပါ။

အလယ္မွခြဲလိုက္ပါ။

အလွဆံထိုးျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

2.မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လိမ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း လိမ္ပါ။

ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

အေပၚသို႕ပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ထပ္ယူပါ။

အေပၚသို႕ပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္စကိုခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္မွ ပတ္၍ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။