ႏွစ္ထပ္အလွစည္းဆံပင္

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

အေပၚကိုက်စ္ျပီးစည္းပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ျပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ပါ။

ယွက္ပါ။

က်စ္ဆံျမွီးနွစ္စလံုးကိုေခြျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္စထပ္ယူပါ။

စည္းပါ။

လွန္ခ်ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးစည္းပါ။