မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ တစ္ျခမ္းေစာင္းဆံထုံး

0

ေလ့လာေနသူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးတင္ဆက္ ေပးထားလို႔ လိုက္ထုံးႀကည့္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ေဘးခြဲထားပါ။

ဘေးခြဲလိမ္သြားပါ။

ထိပ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

တစ္၀က္အထိ လိမ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္ပါ။

အဆုံးထိ ထည့္လိမ္သြားပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။